Saturday, June 7, 2014

Bir göz yumup açmış gibi

Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi duymadık bir kuş konup uçmuş gibi

Nice geçdi bilmedik bu rûzgâr önden sona
Eyle tut şimdi bize bir yel esip geçmiş gibi

Niceler geldi bu mülke gitti vü göçdü geri
Şöyle kim bir kârban bir dem konup göçmüş gibi

İşbu dünyâya gelenler bir dem eğlenmediler
Hânümânın dökdi gitdi yağıdan kaçmış gibi

Sinlere var kim bilesin bu halâyık neydüğin
Sanasın kim bir ekindir Azrâil biçmiş gibi

Bahtlıdır şol kişi kim dünyede adı kala
Ölmedi diri durur âb-ı hayât içmiş gibi

Bu ömür sermâyesin olmaz yere harc eyledin
Şöyle kim bir key deli nakdin suya saçmış gibi

Ey Âşık sen ömrünü Hak aşkına sarf eylegil
Tâ eresin hazrete bir göz yumup açmış gibi


Âşık Paşa