Monday, June 16, 2014

MÜNACAT


Pürkusurum hata üzre
Kalmadı dermanım özre...

Rahman ve Rahim olan Allahım. Hamdini sözüme sertaç, zikrini kalbime miraç, Resülünü ve Kitabını kendime minhaç ederek, bab-ı lütfuna geldim sığındım, aczimi vesile kılarak af ve merhametini diliyor ve dileniyorum. 
Seni hakkıyla yad etmeyen, Sana samimane yönelmeyen her kelam boş bir lakırdıdır,  Seni terennüm etmeyen her nağmeden yine Sana sığınırım. Sen ki, "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" buyurdun. Benim acizane, halisane, salihane dualarıma da icabet buyur Ya Rabbena. Kalbimi samimi eyle ve lisanımı da kalbimin sesi soluğu ve tercümanı kıl Rabbim.

Duama Sen'in Nam-i Celilini zikrederek başlıyorum Ya Celle celalehü. Sen Erhamurrahimsin, merhametlilerin en merhametlisin. Halimi ahvalimi sana şerhediyorum, türlü türlü isyana ve hastalıklara müptela nefsimi, hal-i pür-melalimi Sana arz ediyorum. 

İnayetine sığınıp kapına,  hidayetine ilticaen lütfuna geldim Ya Muhdi ya Hadi. Bu dünya matemhanesinde ve imtihanında beni şaşırıp da yolunu kaybedenlerden kaçkınlardan eyleme, bize doğruyu göster hakikati söylet, bizi sırat- ı müstakim üzre sabit-kadem eyle, Sünnet-i Seniyyeye sadaketle temessük edenlerden eyle bizi...neşveni duyur, huzurunla feyizlendir, bize hakikati öğret Ya İlahel alemin ya Malik-i yevmüddin...

Mülk bütünüyle Sen'indir amenna; Sen Malikül Mülksün ey varı varlığı var eden Var, ey Mevcud-ı Mutlak. Bütün iyilik ve güzelliklerin, hayırların, doğrulukların, hasenelerin yegane kaynağı Sen'sin! Gizlisiyle, açığıyla her iş neticede dönüp Sana gelir; Sen her şeye, her işimize nigehbansın; her şeyin mebdeinde ve muntehasında yalnızca Sen varsın.

Sen Melikler Melikisin; kapıkullarına hep hilmle, şefkatle muamelede bulunur, günahlardan kirlenmiş ruhları ve bedenleri hemen cezalandırmaz, haddini bilmez isyankarların ayıplarını, gizli açık hatalarını ve günahlarını görmezlikten gelerek onlara manevi kirlerden arınma firsatları verirsin. 
Senin ne uluhiyetinde ne de rububiyetinde şerikin yoktur  ey Rabb-i Rahim. 
İçin dışın murdar iken
Yar neylesin senin ile
Gönül gözün nefs ü heva
Aşk neylesin senin ile
Ya Rab, beni kapından kovup aleme rüsva edecek olursan ne yaparım! Beni Aşkınla şevkinle canlandır Ya Muhyi! Solan pörsüyen ruhumu canlandır!
Ey rahmeti bol padişah 
Cürmüm ile geldim Sana.
Ben eyledim hadsiz günah 
Cürmüm ile geldim Sana.

Hadden tecavüz eyledim
Derya-yı enbi boyladım
Malum Sana, ben neyledim
Cürmüm ile geldim Sana.

Senden utanmadım heman 
Ettim hata gizli ayan
Vurma yüzüme el aman
Cürmüm ile geldim Sana.

Adın Senin Gaffar iken
Ayb örtücü Settar iken
Kime gidem Sen var iken
Cürmüm ile geldim Sana

Hiç Sana kulluk edemedim
Rah-ı rızana gitmedim
Hem buyruğunu tutmadım
Cürmüm ile geldim Sana
  Ey kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Yüceler yücesi Efendimiz, Seyyidimiz Peygamerimiz, Sevgilimiz ( Sallallahu Aleyhi ve sellem) kainatın zerratı adedince salat u selam Sen'in üzerine olsun.
Ey Allahın Resulu, Elçisi, Habibi binlerce, milyonlarca Salat ve selam Senin, alinin ve ashabinin üzerine olsun.

Salat ve selam Sen'in üzerine olsun ey Yaratılmışların en hayırlısı.
Salat ve selam Senin üzerine olsun ey Cenab-ı Hakkin en müstesna zinetlerle donattığı Güzeller Güzeli.

Salat u Selam Senin uzerine olsun ey Rahmeten lil alemin.

Ya İlahi! Sen fazl u kerem ve izzet u ikram sahibisin; benimse tek sermayem hatalarım, seyyiatım ve günahlarımdır; ne olur kulunu affet ve Sana layık kul eyle. İsyankar isem de affin olan ümidim hiç sarsılmadı; diliyor ve dileniyorum; bu aciz kapıkulunu umduklarına nail edesin. İşte huzurundayım Sultanım ve suçlarımı Sana itiraf ediyorum; merhametinle muamelede bulun ve bu aciz bendeni azaba duçar kılma. Zannım o ki affaolam Ya Erhamürrahimin. Sen şayet mağfiret edersen, hiç şüphesiz o Sen'in şanındandır; kovarsan dergahından, beni Sen'den başka kim affedebilir ki
Allahım! Sen'den ömrümün geçen zamanlarında beni çeşit çeşit lütuf ve ihsanlarınla sevindirdiğin gibi, ömrümün kalan zamanlarında da o ihsanlarını tamamlamak suretiyle daha da sevindirmeni diliyor ve dileniyorum.

Bu darı benim başıma dar eyleme ya Rab
Ağyar elemn gönlüme bar eyleme ya Rab
Kurtar kerem et padişahım kayd-ı sivadan
Azad olayım karımı zar eyleme ya Rab

Allahım! İmanın tadına erdikten sonra yenidien küfre ve dalalete saplanmaktan, Sen'in inayetinle hidayeti bulduktan sonra cehalet ve dalalet çukurlarına yuvarlanmaktan, İslam'a intisapla şeref kazandıktan sonra onun dışında başka yollara düşüp alçalmaktan, izzetten sonra zillete düçar kalmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra da muradına muhalif tavır ve davranışlara girmekten Sana sığınıyorum.

Tövbe ya Rab tövbe
Hata rahına gittklerime
Bilip ettiklerime
Bilmeyip ettiklerime...

Gözümğm baktığına
Kalbimin aktığına 
Kulağım çaktığına 
Estagfurullah tövbe


Allahım! Yüce dergahına iltica ediyorum; omuzlarımı çökertecek, sırtımı bükecek kadar günah yüküyle huzuruna geldim. el aman el aman diyor, bu yığın yığın günahların hacaletinden beni kurtarmanı diliyorum. Ey affı güzel Allahım. Ne olur, affının serinliği ve marifetinin halavetini benim ruhuma duyur ve beni bu letafetle doyur. Her ne kadar ben bunlara layık olmasam da, haşyetle önünde iki büklüm olup ikabından sakınılmaya layık olan da, mücrimlerin günahlarını bağışlama şanına yaraşan da yalnız Sensin.

Allahım! Nurunla bizi dosdoğru yola hidayet eyle ve yüce huzurunda hep sadakatle kullukta bulunma payesini bize de lutfet! Rabbim, Senin kapından başka hangi kapıya yönelebilir, hangi eşiğe yüz sürebilirim, Sen'den başka kime tevecch edebilirim! Ululuk ve azamet tahtının yegane Sultanı Sen'sin güç ve kuvvet yalnız Sana aittir.

Allahım. Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına müsaade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de ömrümü de hayırla neticelendir.
Allahım. Tabiatımızdaki bir kısım boşluklara, heva ve hevesimize takılıp düşmekten bizi koru ve girecegimiz yere doğrulukla girmeye, çıkacağımız yerden de yine doğrulukla çıkmaya muvaffak kıl bizleri.

Rabbim, tekliğin, yüceliğin, azametin, kemalin, cemalin. celalin, nurun, refet ve merhametin, saltanatın, kudretin, Nebin ve Habibin Hz. Muhammed ve al-i ashabın yüzü suyu hürmetine, beni nimetlerinden, fazlından ve kereminden mahrum etme! Bahsettiğin nimetlere karşı yapılan şükür tembelliğinden, hamd u sena eksikliğinden dolayı ne olur Rabbim, ihsan ve ikram musluklarını kısma!

Rabbim! Sen'in mehabet ve mehafetin karşısında her zaman hüşu ve hüdu ile çarpan, hep tazarru ve niyaz halinde olan bir kalb, her azasıyla sabrı yaşayan bir beden, yakin-i tamm, zikir ve hamd ile sürekli  güzel, helal ve bol rızk, faydalı ilim, amel-i salihle dolu, hayırlı , uzun bir ömür diliyorum.

Tut elimden Allah'ım tut ki edemem sensiz.
Allahım! Mahrum bırakmayıp lütufta bulunduğun, alçalmasına izin vermeyip yüksek mertebelere ulaştırdığın, güzelliklerini artırdığın, azabınla değil de merhametinle muamele ettiğin, hep nusretinle te'yid buyurduğun, işlerinde fiyaskoya uğratmadığın, koruyup kolladığın ve yalnızlığa terketmediğin, hata kusur ve günahlarını örttüğün, utanç sebebi olabilecek hallere düşürmediğin, hıfz u inayetinle desteklediğin ve kayıplar yaşamasına müsaade etmediğin bahtiyar ve talihli kullarından eyle.

Ulu Sultanımız! Bizi endişe edip korktuğumuz hususlardan emin eyle.
Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa, Sen bizi onların tamamından muhafaza buyur. Ne olur bizleri, dualarına icabet edilmeyen mahrumlardan ve nasipsizlerden eyleme. Rabbim, Sen'in yardımına müracatta bulunuyor ve Sana tevekkul ediyorum. Ne olur, ne dünya ne ahiret meselerinde beni aczim , fakrım ve çaresizliğimle başbasa bırakma.
Allahım! Sen kafi ve vafisin. Her şeye yetersin ve Sen'den güzel vekil yoktur. 
Ya Rab! İşlediğim hatalar ve günahlar ruhuma zillet urbası giydirdiler. Bir de Sen'den cüda düşünce kendimi bütün bütün meskenet libasının içinde buldum; hadd u hesaba gelmez kocaman kocaman kabahatlerim hep kalbimi kararttıkça kararttı. Bahtına düştüm, ey biricik Matlubum, Maksudum.

Allahım! Kırıklarımı sadece Senin lütuf ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakirlikten kurtaracak bir şey varsa o da Senin keremin ve ihsanındır. Korkularım ancak Sen'den gelecek emn ü emanla kaybolup gider.

Ey Merhametlilerin en merhametlisi...Efendimizi (sav) şefaatçi yapıyor, ellerimizi O'nun mübarek ellerinin altında tutuyor, arzu ve niyazımızı öyle yapıyoruz. Ettiklerimize binlerce, milyonlarca tevbeler olsun. Senin Rahmetin gazabını geçmiştir, ne olur bizlere rahmetinle, merhametinle muamele buyur.

Ya İlahi, bazı yüzlerin ağarıp, bazı yüzlerin de kararacağı o mahşer gününde, bizleri yüzleri apak, gönülleri pak olan, Habib-i Edib'inin bayrağı altında toplanan o mesut insanlar zümresine dahil bizi. Dahilek Ya Resullah...Bize Senin yanında cennete girmeyi, Senin dostlarınla komşu olmayı ve en büyük makam olan Rıza'na ulaşmayı nasip eyle bize. Ey Rabbim, Habibin yüzü suyu hürmetine, müslümanların kalblerindeki her türlü ayrılık ve gayrılıkları, iftirak ve inşikakları gider. Bizi ashab-ı kiram gibi birbirine dost ve birbiri için yaşayan insanlardan eyle. Ey Rabbimiz, hatalarımızı kar ve dolu suyuyla yıka. Kalblerimizi günahlardan temizle ve bizimle günahlarımızın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır.
Ey Rabbimiz! Senden dünya ve ahirette afiyet ve bizden şerri, eracifi uzaklaştırmanı dileriz. Alem-i İslamı, bütün insanlığı arzi ve semavi afetlerden, felaketlerden muhafaza buyur.

Rabbimiz! Beni Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve hüşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccuh ve tevekkulde bulunan kullarından eyle bizi. Ey Rabbimiz! Sana güzelce  itaat ve ibadet etmeyi çok istiyorum, Senden doğru yolda azim ve sadık diller ile selim kalpler dileniyorum. Dillerimizdeki düğümleri çöz, kalbimizdeki imanımızı ve ihlasımızı güçlendir, bizlere istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri, hasetleti sök al. Rabbim, Senden hidayet, takva, afiyet, selamet, huzur ve bereket istiyorum. Bize nankör olmayan, şirkten arınmış, halisane ve samimane tertemiz bir kalp ihsan eyle. Ey Rabbim! Bizi azgın ve mütecavizlere karşı muzaffer eyle. Bize zulmedenleri terbiye ve islah eyle, onları Sana havale ediyoruz. Bize zulmedenlerden intikamımızı Sen al, merhametsizleri bizle musallat etme. Düşmanlarımızın ve bizi düşman görenlerin birliğini, düzenini boz. Bize hile yapanları ve yapmayı düşünenleri, bize komplo kuranları ve kuracak olanları, düşmanlık yapanları ve yapacak olanları, aldatanları ve aldatacak olanları Sana havale ediyoruz. Ya Rabbi. Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı ömür, salih evlat, dünya ve ahirette güzellikler, hasenat ihsan eyle. Anne ve babamıza mağfiret eyle.

Ya Rabbi! Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın Ehl-i Beytin, Eshab-ı Kiramın ve bütün evliya-yı kiramın sevgisini ve sevgisine kavuşturacak amel ve hayırlı işleri nasip eyle.Ey Rabbimiz! Bizim ve iman ve Kuran hizmetindeki kardeslerimizin; istediğimiz ve istemediğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gider ve bütün belaları bizden sav. Dünyanin her yerinde Senin Rıza'n için hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-i etemme muvaffak eyle.

Ey Rabbimiz! Tembellikten, fakirlikten, zilletten, miskinlikten, borçtan, ihtiyarlayıp da elden-ayaktan düşmekten, günahtan, zenginliğin şerrinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, kabir azabından, ateşin fitnesinden, Sana sığınırız. Rabbimiz, gafletten, küfürden, fısktan, bozgunluk yapmaktan, fitne ve fesattan, riya ve sümadan Sana sığınırız.

Rabbim, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan ve zaptedilemez nefisten ve icabet edilmeyen duadan sana sığınırız.
Ey Rabbimiz! Enkaz altında kalmaktan, boğulmaktan, yanmaktan, trafik kazalarından, yılan, akrep ve benzeri şeylerle sokulmuş zehirlenmis olarak ölmekten, ölüm anında şeytanın çarpmasından Sana sığınırız.

Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremil Ekremin...Huyların, amellerin, arzuların kötülüklerinden, düşmanın galebesinden ve zulmünden ve kulların başımıza gelen kötü şeylerden dolayı sevinmesinden Sana sığınırım. Üzüntüden, tasadan, cimrilikten, açlıktan, hiyanetten, ihanetten Sana sığınırım. Bize kendimizi bilmeyi, bulmayı ve duymayı ilham et, bizi nefs-i emmaremizin şerlerinden koru. Bizi fitne-i taife-i nisadan koru ey Rabbimiz.

Ey Rabbim! Eğer gaflet ile, kasıtsız yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma, sorumluluklarını idrak eden kullarından eyle bizi.

Ey Rabbimiz! Bizi dalaletten, bid'attan, belalardan, musibetlerden ve kötülüğe sevk eden nefsin şerrinden koru. Bizi bir an olsun, nefsimizle baş başa bırakma. Ayıplarımızı yüzümüze vurmai ört onları ya Settar! Bizi hüsrana uğrayanlardan eyleme. Şeytanın kalbimize girip yuvalanamsına ve bizleri türlü hilelerle yoldan saptırmasına firsat verme.

Ey Rabbimiz! Bizi kabir azabından, kıyamet günü azabından, kabir azabıdan ve cehennem azabından halas eyle.

Rabbim, bizi İslam'dan ve Kuran'dan ayırma. Bizi daima sırat-i müstakimde tut. İslam nurunu söndürmek isteyenlere asla ve asla fırsat verme. Bizim yüzümzde masum insanları helak etme Ya Rabbim.